archive hero image

# کارخانه تولید مغز پسته

31 articles
بیشترین تعداد کارخانه تولید مغز پسته در ایران، در خراسان رضوی و استان کرمان قرار دارند که به تولید انواع مغز پسته دهان بسته و همچنین مغز سبز کال مشغول هستند که برای صادرات در حجم عمده بسیار مناسب اند. همچنین انواع مختلف شکسته، سالم و دندانه در این کارخانه های تولید می شود.