archive hero image

# قیمت مغز پسته صادراتی

43 articles
قیمت انواع مغز پسته صادراتی در بازار مشهد و کرمان چند است؟ قیمت مغز پسته صادراتی کال، گلدار، دهان بسته و ممتاز هر کدام بر اساس ویژگی ها و شرایط مختلفی تعیین می شود و بر اساس حجم خرید و استاندارد های لازم بخصوص برای صادرات متفاوت است.