archive hero image

# قیمت عمده مغز پسته

22 articles
قیمت عمده مغز پسته برای فروش در بازار های داخلی و صادراتی بر اساس کیفیت بسیار متنوع است، مغز پسته در انواع کال، گلدار دهن بست، ممتاز خندان، دوپوست شده سبز و گندمی از ارقام پسته کله قوچی، اکبری، احمدآقایی و فندقی تولید می شود.